Standardní velikosti papíru ISO

Papír o standardní velikosti ISO A4 je dnes rozšířen po celém světě. Tento text vysvětluje systém velikostí papíru ISO 216 a principy řad A, B a C.

Princip velikostí papírů ISO

V systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

Historie normalizace formátu počíná na konci 18. století v Německu a Francii. Od roku 1917 se zavádění normalizovaných papírů chápou normalizační instituce jednotlivých států, ale mezinárodní návrh se objevuje teprve roku 1921, kdy je za základ zvolen papír o rozměru 1 m2 o poměru stran jedna ku druhé odmocnině ze dvou; jako první přijalo tuto normu Švýcarsko. V Československu byly tyto normy zahrnuty do ČSN 50 0040 ze dne 19. 4. 1967 (normované papíry se však užívaly již od poloviny 20. let 20. století).

Poměr velikostí papírů ISO

Velikosti papíru ISO jsou založeny na metrickém systému. Druhá odmocnina dvou ale neumožňuje, aby šířka i výška měly pěkně zaokrouhlené rozměry. Proto byla plocha papíru definována tak, aby měla jasné metrické hodnoty. Jelikož je hustota papíru obvykle definována v g/m2, je snadné kalkulovat hmotnost dokumentu, známe-li formát a počet stran.

ISO 216 definuje řadu A velikostí papíru následovně:

  • Výška dělená šířkou je u všech formátů druhá odmocnina dvou (1,4142)
  • Formát A0 má plochu jednoho čtverečního metru
  • Formát A1 je A0 rozříznutá na dvě stejné části, přičemž A1 je stejně vysoká jako A0 široká a A1 je polovičně široká než A0 vysoká
  • Všechny menší velikosti A jsou definovány obdobně řezáním většího formátu na menší vodorovně s kratší stranou na dvě identické poloviny
  • Standardizovaná šířka a výška papíru je hodnota zaokrouhlená na celé milimetry

Pro použití, kde serie ISO A neposkytuje adekvátní formát, byla vytvořena i serie B. Serie formátů C byla navržena pro obálky.

  • Šířka a výška formátu řady B je geometrickým středem mezi odpovídajícím A formátem a nejbližším vyšším A formátem. Například B1 je geometrickým středem mez A1A0, což znamená že poměr velikosti A1B1 je stejný jako B1A0.
  • Podobně formáty řady C jsou geometrickým středem mezi formáty A a B stejného čísla. Tedy list papíru A4 se pohodlně vejde do obálky C4, jetsliže tento list přeložíme, vejde se do obálky C5.

Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B včetně obálkové řady C. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C
4A0 1682×2378 - - - -
2A0 1189×1682 - - - -
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40

Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka:

A0 čtyřnásobný arch
A1 dvojnásobný arch
A2 arch
A3 půlarch
A4 čtvrtka (4°)
A5 osmerka (8°), list
A6 půllist
A7 čtvrtlist
A8 osmina listu

Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé náropdní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci.

Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá:

Formáty řady D
D0 771×1090
D1 545×771
D2 385×545
D3 272×385
D4 192×272
D5 136×192
D6 96×136
D7 68×96
D8 48×68

Příklady použití

Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny jsou v praxi užívány. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce:

A0, A1 technické kresby, plakáty
A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky
A4 dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek
A5 zápisníky, sešity
A6 pohlednice
B5, A5, B6, A6 knihy
C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6)
B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek

Další detaily

Ačkoli ISO rozměry papíru mají šířku i výšku standardně uvedenu v milimetrech, rozměry mohou být též kalkulovány pomocí následujících vzorců:

Formát Šířka [m] Výška [m]
An 2−1÷4−n/2 21÷4−n/2
Bn 2-n/2 21÷2−n/2
Cn 2−1÷8−n/2 23÷8−n/2

Občas je třeba pro samolepky, vstupenky a další účely nutné použít papír s jiným poměrem. Ten by měl být odvozen dělením standardních řad na 3, 4 nebo 8 shodných dílů, rovnoběžně s kratší stranou, tak aby poměr mezi kratší a delší stranou byl větší než odmocnina dvou. Následuje několik příkladů:

1/3 A4 99 × 210
1/4 A4 74 × 210
1/8 A4 37 × 210
1/4 A3 105 × 297
1/3 A5 70 × 148

Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RASRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m2ISO SRA0 1,15m2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:

RA Series Formats SRA Series Formats
RA0 860 × 1220 SRA0 900 × 1280
RA1 610 × 860 SRA1 640 × 900
RA2 430 × 610 SRA2 450 × 640
RA3 305 × 430 SRA3 320 × 450
RA4 215 × 305 SRA4 225 × 320

Odkazy

Aktualizováno: 1. 10. 2009