Československá klasifikace Jana Solpery

Dělení písem odpovídá historickému vývoji od dynamického (rukopisného) principu k statickému (psanému) principu. Mezi nimi je vždy přechodová forma a tyto tři skupiny doplňuje čtvrtá, kde převládají smíšené prvky.

Do tří etap se dělí vývoj antikvových (patkových) písem. Dělení je aplikováno i na bezserifová a psaná písma, tam ale neodpovídá přesně chronologickému vývoji a řídí se podle grafických znaků. Čtvrtá skupina neodpovídá žádné etapě vývoje.

 1. Dynamická antikva
 2. Přechodová antikva
 3. Statická antikva
 4. Lineární písmo serifové
 5. Lineární bezserifové statické písmo
 6. Lineární bezserifové konstruované písmo
 7. Lineární bezserifové dynamické písmo
 8. Lineární antikva
 9. Kaligrafická písma
 10. Volně psaná písma
 11. Písma lomená

Úplná klasifikace je vyjádřena čtyřmístným číselným kódem.

 • První číslo označuje klasifikační skupinu (předcházející tabulka).
 • Druhé číslo označuje variantu základního principu. V naší klasifikaci jsou uvedeny maximálně čtyři varianty.
 • Třetí číslo klasifikuje vyznačovací nakloněný řez (kurzívu). Rozeznávají se tři varianty: dynamická, přechodová a statická.
 • Čtvrté číslo s rozsahem 1—6 označuje zdobené verze. Význam různých hodnot zde neuvádím.

Nejsou zde uvedeny příklady skupin 9—11, protože kaligrafická písma a volně psaná písma nejsou určena pro sazbu rozsáhlého knižního textu a lomená písma se využívají zřídka.

Popis charakteristických znaků písma

1.0.0.0 DYNAMICKÁ ANTIKVA

zahrnuje renesanční antikvy vytvořené od 2. pol. 15. stol. do 1. pol. 18. stol. a jejich novodobé modifikace. Používá se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu. Pozdně renesanční písma a jejich novodobé modifikace jsou použitelné univerzálně. Kresba má dynamický (kaligrafický) charakter.

Charakteristické prvky kresby:

 • Šířková proporce je diferencovaná.
 • Osa stínu o oblých tahů je šikmá, natočená doleva.
 • Rozdíly v tloušťce mezi hlavními a spojovacími tahy jsou relativně malé.
 • Serify mají prohnutý nebo klínovitý náběh ke dříku, jednostranné horní serify minusek jsou vždy šikmé.

1.1.0.0 Dynamická antikva benátská

 • Příčka u „e“ je šikmá.

Centaur, Menhartova antikva, Jenson, Roman

1.2.0.0 Dynamická antikva renesanční

 • Rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů silně přispívá k výrazu písma.
 • Jednostranné horní serify minuskulí jsou vždy šikmé, s výrazným náběhem.

Garamond, ITC Garamond, Bembo, Goudy, Palatino, ITC Galliard, Figural

1.3.0.0 Dynamická antikva pozdně renesanční

 • Vyznačuje se zvětšenou střední výškou a někdy výraznější diferenciací ve stínování pímových tahů.
 • Písma jsou výborně čitelná a v sazbě mají univerzální použití.

Times, Tempora, Caslon, Plantin

2.0.0.0 PŘECHODOVÁ ANTIKVA

2.1.0.0 Přechodová antikva

zahrnuje barokní antikvy z 2. pol. 18. stol. a jejich novodobé modifikace. Písma tvoří přechod od dynamických forem, ovlivněných psanou formou, ke konstruovaným písmům — statickým antikvám. Uplatňují se jako knižní písma s univerzální použitelností.

Charakteristické prvky kresby:

 • Výraznější rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů.
 • Osa stínu u oblých tahů se blíží svislici.
 • Serify jsou jemnější, s méně prohnutým náběhem.
 • Jednostranné horní serify u minuskulí jsou méně šikmé než u renesanční antikvy; u modifikací jsou někdy kolmé k písmovému tahu.
 • Šířková proporce je diferencovaná, ale směřuje k větší jednotnosti.

Baskerville, ITC New Baskerville, Bookman, ITC Century, Fournier, Menhartova romana, Kolektiv, Týfova antikva

3.0.0.0 STATICKÁ ANTIKVA

uzavírá historický vývoj forem knižního písma klasicistickými antikvami z konce 18. a začátku 19. století. Zahrnuje i novodobé modifikace. Používá se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu.

Charakteristické prvky kresby:

 • Kresba všech znaků má výrazné kontrasty hlavních a vedlejších tahů.
 • Serify jsou vodorovné, tenké.
 • Šířková proporce je stejná.
 • Osa stínování u oblých tahů je svislá.

3.1.0.0 Statická antikva didotovská

 • Vnitřní okraj kresby je kolmý k účaří.
 • Vodorovné serify jsou bez náběhů, svislé serify mají geometricky konstruovaný zaoblený průběh.

Bodoni, Walbaum, ITC Fenice, ITC Zapf Book, Teimerova antikva

3.2.0.0 Statická antikva anglická

 • Má tvarově živější stavbu znaků a výraznější serify s oblými náběhy ke všem vedlejším tahům.
 • Jsou často využívána jako titulková písma.

Century Schoolbook, Modern, Monotype Modern, Normandia

4.0.0.0 LINEÁRNÍ PÍSMO SERIFOVÉ

zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich novodobé modifikace. Tato písma slučují prvky antikvových (serify, málokdy diferenciace tloušťky písmových tahů) a lineárních písem (většinou v základním skeletu znaku).

Charakteristické prvky kresby:

 • Stínování nevýrazné.
 • Osa oblých tahů je vždy svislá.
 • Výrazné serify.
 • Převládá statická (neměnná) šířková proporce.

4.1.0.0 Lineární písmo serifové (clarendon)

je kresebně plynulejší varianta egyptienek.

 • Tloušťka hlavních a spojovacích tahů je mírně diferencovaná.
 • Serify čtyřhranné, v tloušťce spojovacích tahů, vodorovně nasazené, do hlavních tahů přecházejí prohnutými náběhy.

Clarendon, Impressum, ITC American Typewriter, Egyptienne F, Public

4.2.0.0 Lineární serifové písmo s trojúhelníkovými serify

vzniklo jako titulkové v 19.stol.

 • Tloušťka hlavních a spojovacích tahů je mírně diferencovaná.
 • Výrazné klínové serify vodorovně nasazené, s různým úhlem seříznutí.

Latin, Wide Latin, ITC Barcelona

4.3.0.0 Lineární serifové písmo s rovnými serify (egyptienka)

vzniklo jako akcidenční na poč. 19. stol. Některé novodobé modifikace se uplatňují i jako novinová a časopisová písma.

 • Hlavní a spojovací tahy se tloušťkou liší jen nepatrně nebo vůbec ne.
 • Čtyřhranné, deskovité serify v tloušťce spojovacích tahů, vodorovně nasazené bez náběhů.
 • Střední výška je zvětšená.

Beton, Serifa, Glypha, Rockwell

5.0.0.0 LINEÁRNÍ BEZSERIFOVÉ STATICKÉ PÍSMO

zahrnuje grotesky 19.století a jejich novodobé modifikace. Východiskem je statické schéma klasicistické antikvy.

Charakteristické prvky kresby:

 • Šířková proporce není diferencována.
 • Osa stínování je málo výrazná, vždy svislá.

5.2.0.0 Lineární bezserifové statické písmo, grotesk

 • Šikmo zakončené otevřené tahy u minusek a, c, e, s.

Gothic, Akzidenz Grotesk, Slavia Grotesk

5.2.0.0 Lineární bezserifové statické písmo, neogrotesk

 • Zakončení otevřených tahů (u c, e, s) je důsledně vodorovné.
 • Osa stínu je svislá.
 • Střední výška je zvětšená.

Univers, Helvetica, ITC Franklin Gothic

6.0.0.0 LINEÁRNÍ BEZSERIFOVÉ GEOMETRICKY KONSTRUOVANÉ PÍSMO

vychází z konstruktivismu dvacátých let. Monolineární písma jsou koncipovaná do geometrického tvaru nebo se z něj odvozují.

6.1.0.0 Lineární bezserifové písmo odvozené ze čtyřúhelníku

 • Šířková proporce není diferencovaná.

Eurostile

6.2.0.0 Lineární bezserifové písmo odvozené z kruhu

 • Šířková proporce je diferencovaná.

ITC Avant Garde Gothic, Futura, Kabel, Bauhaus

6.3.0.0 Lineární bezserifové písmo odvozené z jiného geometrického útvaru

 • Šířková proporce není jednotná.

Barell

7.0.0.0 LINEÁRNÍ BEZSERIFOVÉ DYNAMICKÉ PÍSMO

navazuje na dynamické tvarové schéma a pečlivě modeluje jednotlivé znaky ve vazbě na tradici.

Charakteristické prvky kresby:

 • Výběhové oblouky (a, c, e, s) nemají uzavřenou kresbu.
 • Mírná diferenciace tloušťky písmových tahů.

7.1.0.0 Lineární bezserifové dynamické písmo se svislou osou

 • Nemá příliš velké rozdíly v šířkových proporcích.

Antique Olive, Frutiger

7.1.0.0 Lineární bezserifové dynamické písmo s nakloněnou osou

 • Má výrazné rozdíly v šířkových proporcích.
 • Písmové znaky jsou vyvažovány podle doleva nakloněné osy.

Gill, Syntax, Maršův grotesk

8.0.0.0 LINEÁRNÍ ANTIKVA

slučuje kresebné a tvarové prvky písem antikvových a bezserifových.

Charakteristické prvky kresby:

 • Serify plynule přecházejí v kresbu znaku.
 • Šířková proporce není jednotná, častěji je stejná.

8.1.0.0 Lineární antikva s jemnými serify

 • Krátké serify jen opticky uzavírají kresbu písmových znaků.
 • Často převažijí monolineární tahy.

Copperplate Gothic, ITC Élan, ITC Symbol, Insignia

8.2.0.0 Lineární antikva se skrytými serify

 • Písmové tahy jsou zakončeny výrazným rozšířením (skrytými serify).
 • Má obvykle mírnou diferenciaci ve stínování znaků a rozdílnou šířkovou proporci znaků.

Friz Quadrata, Icone, Albertus, Marsia

8.3.0.0 Lineární antikva s rozšířenými koncovými tahy

 • Tahy jsou zakončovány zřetelným rozšířením, ale méně výrazným, než jsou skryté serify.
 • Většinou rozdílná šířková proporce a značně kontrastní písmové tahy.

Optima, Pascal, ITC Ecas

Aktualizováno: 26. 9. 2009