Klasifikace ATYPI

  1. Renesanční antikva
  2. Barokní antikva
  3. Klasicistická antikva
  4. Tučná antikva
  5. Egyptienka
  6. Bezserifová písma
  7. Skripty (imitující ručně psaná písma)
  8. Zdobená písma
  9. Lomená písma
  10. Nelatinková písma (řecká, azbuka, arabská, hebrejská)

Předkládáme návrh jednoduchého třídění do deseti skupin (podle základního návrhu ATypI) rozpracovaný a modifikovaný pro naše potřeby.

1. RENESANČNÍ ANTIKVA

Charakteristické prvky kresby:
a) malý rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů,
b) osa stínu oblých tahů je dosti šikmá,
c) serify jsou ploché, dosti tlusté, horní serify minusek šikmé, někdy až klínové, se znatelným vydutím horní hrany,
d) serify přecházejí do dříku s výraznými oblými náběhy.

Typická písma:
Horley, Cloister, Centaur, Bembo, Poliphilus, Garamond, Plantin, Caslon, Figural, Praha, Menhart antikva, Perpetua

2. BAROKNÍ ANTIKVA

Charakteristické prvky kresby:
a) rozdíl hlavních a vedlejších tahů je výraznější než u renesanční antikvy,
b) osa stínu oblých tahů je méně šikmá, u některých písmen je již skoro kolmá nebo kolmá,
c) serify jsou tenčí, méně šikmé, s nepatrným vydutím nebo bez něho,
d) oblé náběhy jsou nepatrné.

Typická písma:
Baskerville, Fournier, Times New Roman

3. KLASICISTICKÁ ANTIKVA

Charakteristické prvky kresby:
a) rozdíl hlavních a vedlejších tahů je značný (tlustý?vlasový),
b) osa stínu oblých tahů je důsledně kolmá,
c) serify jsou vodorovné, obvykle vlasové,
d) serify nasazeny do dříků bez náběhu nebo s neznatelným náznakem náběhu.

Typická písma:
Didot, Bodoni, Walbaum, Teimerova antikva, Century

4. TUČNÁ ANTIKVA

Charakteristické prvky kresby:
a) diferenciace tahů je extrémní, vedlejší tahy jsou vlasové, hlavní zesíleny do krajnosti (více než 1 : 10),
b) osa stínu je důsledně kolmá,
c) serify jsou tenké, většinou vlasové. vodorovně nasazené,
d) jsou bez náběhů nebo s nepatrnými oblými či trojúhelníkovými náběhy.
Podskupina úzká tučná antikva má tytéž prvky kresby, ale celá kresba písmene je extrémně zúžená, minusky mají velkou střední výšku (poměr střední výšky k výšce dotahů je až 1 : 3).

Typická písma:
Falstaff, Normande, Liliom

5. EGYPTIENKA

Charakteristické prvky kresby:
a) hlavní a vedlejší tahy se liší v tloušťce jen nepatrně nebo vůbec ne,
b) u písem s diferenciací tahů je osa stínu důsledně kolmá,
c) serify jsou deskovité, vodorovně nasazené, opticky v tloušťce shodné s hlavními tahy,
d) jsou důsledně bez náběhů.

Typická písma:
Beton, Memfis, Rockwell

Podskupina clarendon:
Egyptienky s mírně diferencovanou tloušťkou tahů a deskovými serify, které vždy přecházejí do dříků oblými náběhy.

Typická písma:
Egizio, Volta, Neutra, Public

Podskupina italienka:
Serify jsou tlustší než hlavní tahy, jsou nasazené s náběhy nebo bez nich a stávají se opticky dominujícím prvkem kresby.

Typická písma:
Figaro, Pro Arte, Playbill

6. BEZPATKOVÁ PÍSMA

Charakteristické prvky kresby:
a) část písem této skupiny má stejnou nebo takřka stejnou tloušťku tahů, část má naopak tloušťku tahů značně diferencovanou,
b) u písem s diferenciací tahů je osa stínu důsledně kolmá,
c) serify naprosto chybějí.

Typická písma:
Vega, Maršův grotesk, Sondergrotesk, Pražské kamenné, Orion, Univers, Helvetica, Futura, Gill Sans, Cantoria, Optima atd.

7. SKRIPTY

Charakteristické prvky kresby:
tato skupina zahrnuje všechna písma nesoucí stopu psaného původu mimo vyznačovací italiky. Patří sem novodobé unciály, formální skripty (v starším dílenském žargonu nazývané oběžníkové), mědirytecké i volné skripty, psané perem, štětcem nebo libovolným tupým nástrojem. Tvar, tloušťka tahů, osa stínu, serify – to vše je dáno volbou psacího nástroje a mírou autorova temperamentu. Jsou tedy tyto prvky u každého písma individuální.

Typická písma:
Česká unciála, Post antikva, Arabela, Ariston, Flott, Diskus, Palace script atd.

8. ZDOBENÁ

Charakteristické prvky kresby:
tato velmi široká skupina zahrnuje
a) písma všech ostatních skupin, jež mají oproti původní kresbě přidány jakékoliv zdobné prvky: patří sem tedy samostatná písma nebo grafické varianty existujících písem s vrženým světlem do kresby, obrysová, konturovaná, šrafovaná, dekorovaná rytecky v ploše, šablonová, negativní, stínovaná plastická,
b) písma, nemající v ostatních skupinách svůj předobraz a používaná v akcidenční práci jako dekorativní: písma ornamentalizovaná tvarem, fantazijní novotvary 20. století (především pro titulkové fotosázecí přístroje), figurální, secesní atd.

Typická písma:
Fournier-le-Jeune, Empiriana světlá, Memfis Luna, Monument, Prisma, Futura Black, Gill Sans Shadow, Herold, Cooper Black, Manuskript

9. LOMENÁ

Charakteristické prvky kresby:
Tato skupina zahrnuje všechna lomená písma, vzniklá v průběhu pěti století od Gutenbergova vynálezu. Jednotlivé podskupiny se liší především mírou důslednosti, s jakou jsou lomeny tahy především minusek. Jsou to: textura, rotunda, švabach, fraktura, civilité a široké gotické písmo.

10. NELATINKOVÁ PÍSMA

Do této široké skupiny zahrnujeme všechna písma, kreslená na jiné než latinkové grafické osnově. Patří sem
a) všechna slovanská písma (graždanka, bulharské, srbské),
b) řecké písmo,
c) písma orientální a exotická atd.

Aktualizováno: 4. 9. 2009