Soutěže

Český statistický úřad vyhlašuje soutěž na nové logo

Český statistický úřad vyhlašuje ve spolupráci s Unií grafického designu soutěž na nové logo a vizuální styl. Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Termín uzávěrky je 11. května 2011.

Cílem ČSÚ je získat kvalitní a originální dílo, které jej bude v dalších letech dobře reprezentovat. Proto je připravena i adekvátní výše odměny pro vítěze i skicovné pro pět postoupivších do druhého kola. ČSÚ ctí respekt k práci oslovených soutěžících a k odborné erudici členů poroty.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Unií grafického designu, která také vyšle své zástupce do komise vybírající nejlepší řešení. Podmínky soutěže jsou velmi zajímavé a byly stanoveny v souladu s doporučením UGD. Budeme rádi, když se zúčastní maximum profesionálních designérů a bude z čeho vybírat.

Z podmínek vybíráme:

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka pro zadavatele — Český statistický úřad. Značka by měla sestávat ze samostatně použitelného grafického symbolu, který bude zároveň doplněn o textovou část „Český statistický úřad“ nebo o zkrácenou variantu „ČSÚ“ (kombinovaná značka).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „uchazeč“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže o návrh (až do okamžiku uveřejnění výsledků hodnocení návrhů) anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby hodnotící komise při hodnocení návrhů nebyla schopna přiřadit účastníka soutěže o návrh k návrhu, který jej podal.

Uchazeč předloží zadavateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 11. 5. 2011 do 12.00 hodin.

Každému uchazeči, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí zadavatel skicovné ve výši 5 000 Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do druhého kola soutěže a byl rozpracován podle stanovených požadavků. V případě, že uchazeč nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Skicovné bude uchazečům vyplaceno až po ukončení 2. kola soutěže.

Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh takové licenční smlouvy tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí zadavateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky za celkovou smluvní odměnu ve výši 100 000 Kč bez DPH. Zároveň s ním zadavatel může uzavřít v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Českého statistického úřadu. Předpokládaná hodnota této zakázky bude činit max. 150 000 Kč bez DPH. Obsah smlouvy bude stanoven v jednacím řízení mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

Na webu ČSÚ si stáhněte kompletní podmínky — výzvu, přihlášku a licenční smlouvu.

13. 4. 2011 redakce
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (3)

Ahojte. A je možné aj Slovákovi zúčastniť sa v súťaži ? Lebo nikde som nenašiel že nie. Dík ;)

mousek mousek.sk
13. 4. 2011, 12:41

Asi ano, proč ne. Pravidla říkají: „Uchazeč“ = jakákoliv fyzická či právnická osoba, která podá svůj soutěžní návrh.

Filip Blažek designiq.cz
13. 4. 2011, 13:47

Chci vědět, že to, co je funkce jednotného vizuálního stylu?
Web Listings

Web Listings clickography.org
26. 10. 2011, 12:35

Vložit komentář